WARUNKI PRAWNE

WARUNKI PRAWNE

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej (zwanej dalej "Witryna"). Prosze uważnie przeczytać poniższe warunki przed korzystaniem z tej strony. Te informacje prawne regulują dostęp do strony internetowej Collistar.com i warunki korzystania z niej.

Korzystanie z tej witryny jest regulowane przez warunki określone poniżej (zwane dalej "Warunki użytkowania"). Jeśli nie akceptujesz  wszystkich warunków korzystania, należy natychmiast opuścić tę stronę internetową. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tych warunków i ich obowiązkowy charakter, jak również politykę prywatności oraz w przypadku zakupów internetowych, informacji odnoszących się do sprzedaży.

 

Ochrona praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej

Na tej stronie, rozpatrywanej jako całość, wraz z wszystkimi materiałami w niej zawartymi, są chronione prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. Dalsze szczegóły dotyczące praw autorskich i znaków towarowych można znaleźć wskazane w oddzielnych informacjach.

 

 

Zgłoszony materiał

Jeśli akceptujesz, że wszelkie propozycje, projekty, koncepcje, fotografie, składki lub inne treści i materiały (bez danych osobowych) przekazane lub wysłane do Collistar za pośrednictwem tej strony internetowej lub za pomocą innych metod (zwanej dalej "przedłożonym materiałem") nie stanowią poufnych materiałów i nie są własnością nadawcy, ale będą i pozostaną własnością Collistar. Jeśli przekażesz lub złożysz dowolny materiał, to przeniesienie wszystkich praw, tytułów i interesów marki Collistar, w tym wynikających z prawa autorskiego, w ciągu złożonego materiału. Collistar nie ma obowiązku i nie może być w przyszłości być zobowiązany do: (i) zachowania w tajemnicy wszelkich dostarczonych materiałów; (Ii) płacić żadnych opłat za korzystanie z przedłożonego materiału lub w stosunku do niego; (Iii) w celu odpowiedzi na zgłoszenie materiału lub też potwierdza fakt ich otrzymania. Osoba taka deklaruje i gwarantuje, że materiał przedstawiony przez nią nie narusza w żaden sposów praw osób trzecich, w tym, jedynie tytułem przykładu i bez ograniczeń, prawa związane z prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi, poufność i inne prawa własności lub dóbr osobistych.

Przez przedłożenie materiału, akceptujesz prawo, ale nie oclenie, marki Collistar do kopiowania, publikowania, dystrybucji lub użytkowania materiałów lub ich części, z jakiegokolwiek powodu, w tym, jedynie tytułem przykładu, reklamy, promocyji lub w związku z rozwojem produktu lub z innych powodów komercyjnych, bez przyznania państwu lub osobom trzecim prawa do otrzymania opłaty. Ponosisz pełną odpowiedzialność za treść wszelkich złożonych materiałów.

 

Linki do innych stron

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Collistar nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za dostępność stron internetowych osób trzecich lub za ich treść albo treść materiałów uzyskanych za pośrednictwem tych stron. Wszelkie łącza hipertekstowe do innych stron i odnośników do informacji, produktów lub usług osób trzecich związane z tą stroną internetową nie stanowią i nie powinny być interpretowane jako aprobata przez Collistar. Wszelkie pytania lub komentarze dotyczące tych stron, powinny być kierowane do odpowiednich podmiotów. Żadna inna strona internetowa nie może zawierać linka do strony internetowej Collistar.com bez uprzedniej pisemnej zgody Collistar.

 

 

Produkty

Produkty Collistar opisane na tej stronie są częścią kolekcji Collistar. Ta strona nie zawiera wszystkich produktów Collistar. Nie wszystkie produkty Collistar opisywane na tej stronie są dostępne w perfumeriach. Styl, wzory i kolory produktów Collistar pokazanych na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

 

Zrzeczenie się

Materiały na stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Collistar nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy lub za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub wynikające z polegania na informacjach uzyskanych z tej strony internetowej lub poprzez nią. Jesteś odpowiedzialny za ocenę informacji i treści uzyskanych ze strony internetowej. Ta strona internetowa i wszelkie informacje i materiały zawarte na niej mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i od czasu do czasu i bez żadnych zobowiązań o wcześniejszej lub późniejszej komunikacji.

 

Wyłączenie gwarancji

Ta strona i jej zawartość są dostarczane "tak jak jest" i "jak dostępne”. Collistar nie przewiduje żadnych oświadczeń fa lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tej strony i jej zawartości, w tym jedynie tytułem przykładu, gwarancje prawa własności lub ochrony przed złośliwymi programami   (takich jak wirusy czy trojany ) lub dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonych celów, i to w sposób wyraźny zrzeka się jakichkolwiek stwierdzeń faktów lub gwarancji. Collistar nie deklaruje ani gwarancji, że informacje zawarte na tej stronie są dokładne, kompletne lub zaktualizowane, że strona nie zawiera żadnych niedoskonałości i niedoskonałości zostaną poprawione. Korzystając z tej strony, zgadzasz się ponieść wszelkie ryzyko związane z tym zastosowaniem i przyjąć pełną odpowiedzialność za utratę danych użytkowania, utratę danych i kosztów związanych z niezbędnymi działaniami wsparcia i naprawy sprzętu i / lub oprogramowania stosowane w odniesieniu do strony internetowej. Collistar nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające lub spowodowane przez korzystanie z tej strony internetowej lub odnoszące się do niej. Jeśli obecne przepisy nie pozwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, powyższe przypadki wykluczenia gwarancji mogą nie mieć zastosowania do Ciebie w całości lub w części.

 

 

 

Ograniczenie odpowiedzialności i zadośuczynienie

Collistar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywiste, bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub innego rodzaju uszkodzenia, szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z informacji, produktów lub materiałów na stronie internetowej lub w stosunku do jakości, nawet jeśli Collistar został powiadomiony o możliwości, które mogą wystąpić w wyniku działań prawnych mających zastosowanie w umowach lub pozumownych lub innych. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności w odniesieniu do akcesoriów lub pojawiających się uszkodzeń nie są akceptowane w niektórych krajach. Takie wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku w całości lub w części.

Różne

Standardowe warunki są regulowane przez prawo włoskie.

 

COPYRIGHT © COLLISTAR. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

 

Ta strona internetowa (dalej "Strona"), uważana w całości, wraz z wszystkimi materiałami  zawartymi w niej, jest chroniona przez prawa dotyczące praw autorskich, znaków towarowych i / lub innych praw własności intelektualnej   Powyższy materiał jest własnością Collistar SpA I  taki materiał obejmuje jedynie tytułem przykładu, fotografii, zdjęć, ilustracji, tekstu, klipów wideo, nagrań dźwiękowych, rysunków, logo, znaków towarowych, znaków szczególnych, znanych jako strój lub innego materiału zawartego na tej stronie, wraz z oprogramowaniem używanym do projektowania i tworzenia samemu strony. Wszelkie prawa zastrzeżone we wszystkich krajach świata.

Nazwa marki Collistar , logo i wszystkie inne charakterystyczne znaki związane z Collistar reprodukowane na stronie internetowej, czy zarejestrowane lub nie, są znakami towarowymi lub znakami usług Collistar.

Materiał na stronie internetowej jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych lub promocyjnych. Korzystanie z serwisu jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych, osobistych i niekomercyjnych. Masz również możliwość pobierania lub kopiowania materiałów z tej strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego; Jednak to nie daje żadnych praw własności lub odsetek w stosunku do materiału pobranego lub kopiowanego lub oprogramowania.

  

 

 

Nie możesz odtwarzać (w celach innych niż do użytku osobistego i niekomercyjnego), publikować, przesyłać. Zabrania się dystrybucji, wyświetlania, usuwania, zmian lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować stronę internetową, materiał zawarty w nim lub odpowiednie oprogramowanie czy przy tworzeniu dzieła inspirowanego przez markę sprzedać lub wziąć udział w jego sprzedaży. Wszelkie inne użycie materiałów zawartych na tej stronie, w tym reprodukcję dla celów innych niż użytkowanie, modyfikacja, dystrybucja lub ponowna publikacji do użytku osobistego i niekomercyjnego, bez uprzedniej pisemnej zgody Collistar, jest surowo zabronione.