Close x

Otrzymaj z każdym zamówieniem 2 bezpłatne próbki do 05/07

Discover >

Otrzymaj z każdym zamówieniem 2 bezpłatne próbki do 05/07 + Wysyłka gratis dla zamówienia przekraczającego kwotę 210 pln

Contact Us

Polityka Prywatności

Zaktualizowana w dniu 25.05.2018

Spółka Collistar S.p.A (Spółka Akcyjna), z siedzibą pod adresem: Via G.B. Pirelli 19, Mediolan (MI), we Włoszech, (dalej: „Spółka” lub „my”), jako administrator danych i podmiot powiązany z grupą spółek znaną pod nazwą Bolton Group („Grupa”), niniejszym pragnie poinformować Państwa o sposobach i celach gromadzenia, przetwarzania i przekazywania Państwa danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.collistar.com/pl („Strona”) oraz usług z nią powiązanych („Usługi”), zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dokumentów: (i) Rozporządzenie (UE) nr 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub „RODO”), obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.; oraz (ii) wszelkie dodatkowe przepisy, regulacje lub unormowania właściwych krajowych i europejskich organów w odniesieniu do ochrony danych osobowych – zwane dalej łącznie „obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności” (wł. Normativa Privacy Applicabile).

Należy zauważyć, że Usługi obejmują możliwość zakupu produktów Spółki, udziału w konkursach z nagrodami, loteriach, zawodach i/lub innych inicjatywach organizowanych przez nas indywidualnie lub we współpracy z Grupą.

1. KOGO DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA?

Spółka jest administratorem przetwarzania danych osobowych (tj. informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej – jako zainteresowanej strony), otrzymanych bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem Strony i Usług. Dane te są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności.

Niniejsza Polityka i nasze zasady dotyczące plików cookie odnoszą się do wszystkich użytkowników, w tym do tych, którzy korzystają ze Strony i Usług bez rejestracji, logowania lub korzystania z konkretnego serwisu.

2. JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZIMY?

Spółka gromadzi (1) dane, które Państwo dobrowolnie nam udostępnili oraz (2) dane dotyczące Państwa aktywności na Stronie lub Państwa interakcji z Usługami. W szczególności, Spółka gromadzi następujące rodzaje danych:

1. Dane rejestracyjne: gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

2. Dane dotyczące aktywności: podczas Państwa dostępu do Strony lub interakcji ze Stroną i Usługami możemy gromadzić niektóre informacje o tych wizytach. Na przykład, aby umożliwić połączenie ze Stroną lub Usługami, nasze serwery odbierają i rejestrują informacje na temat komputera, urządzenia i przeglądarki osoby odwiedzającej, w tym adres IP, rodzaj przeglądarki oraz, ewentualnie, inne informacje o stosowanym oprogramowaniu i sprzęcie. Jeżeli dostęp realizowany jest z urządzenia mobilnego lub z innego rodzaju urządzenia, można odczytać przypisany urządzeniu unikalny identyfikator. Ponadto, mogą być również wykorzystywane pliki cookie i inne technologie śledzenia osób pierwszych i osób trzecich, które to technologie mogą być również wykorzystywane do gromadzenia i zapisywania informacji o korzystaniu ze Strony lub Usług – takich jak, na przykład, informacje o odwiedzanych stronach, przeglądanych treściach, przeprowadzanych wyszukiwaniach oraz reklamach, które zainteresowały użytkownika. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jeżeli zgromadzone informacje pochodzące od użytkownika oraz dotyczące go nie identyfikują go jako konkretnej osoby (np. dane surowe, w formie zbiorczej lub anonimowej), bezpośrednio ani pośrednio, mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu lub udostępnione stronom trzecim, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do ochrony danych.

Nie gromadzimy szczególnych kategorii danych osobowych: wyraźnie prosimy, aby nie przysyłali nam Państwo i nie ujawniali na naszej Stronie oraz za jej pośrednictwem, a także za pośrednictwem Usług lub w jakikolwiek inny sposób, informacji zawartych w określonych kategoriach danych osobowych (takich jak numery ubezpieczenia społecznego, informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinie polityczne, przekonania religijne lub przekonania innego rodzaju czy też informacje o zdrowiu, uprzedniej karalności lub członkostwie w związkach zawodowych).

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa i dotyczące Państwa w tym celu, aby:

a) umożliwić Państwu zarejestrowanie się na Stronie, a także korzystanie ze Strony i z naszych Usług;

b) oceniać i udoskonalać korzystanie z naszych Usług oraz poprawiać doświadczenie użytkownika podczas przeglądania Strony;

c) udzielać Państwu pomocy oraz zarządzać korespondencją i komunikatami o usługach dla Państwa;

d) realizować Państwa zamówienie zakupu, w odniesieniu do przetwarzania żądania oraz dopełnienia obowiązków prawnych, administracyjnych, rachunkowych i podatkowych związanych z zakupem;

e) przestrzegać zobowiązań prawnych oraz odpowiadać na prośby władz publicznych i państwowych;

f) weryfikować kompletność, ważność i prawidłowość przekazanych danych, również w celu ochrony praw Spółki i innych osób: w szczególności, (i) w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności użytkowników Strony lub Usług; oraz (ii) w celu ochrony przed oszustwami internetowymi;

g) za Państwa zgodą, której udzielenie jest dobrowolne, wysyłać komunikaty handlowe oraz zawiadomienia dotyczące produktów i wydarzeń Collistar, za pomocą środków zautomatyzowanych (SMS, MMS, e-mail, połączenia telefoniczne bez operatora itp.) i niezautomatyzowanych (rozmowy telefoniczne z operatorem lub korespondencja papierowa).

W przypadku, w którym dane zgromadzone od Państwa lub na Państwa temat nie identyfikują Państwa osobiście, możemy wykorzystać je do dalszych celów lub przekazać je stronom trzecim.

4. JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie danych osobowych do celów:

a) art. 3, litery a), b), c) i d) niniejszej Polityki Prywatności jest niezbędne do zarządzania Stroną oraz do świadczenia Usług;

b) art. 3, litera e) niniejszej Polityki Prywatności jest obowiązkowe, z uwagi na przepisy obowiązującego prawa;

c) art. 3, litera f) niniejszej Polityki Prywatności realizowane jest w uzasadnionym interesie Spółki, jeżeli dotyczy;

d) art. 3, litera g) niniejszej Polityki Prywatności realizowane jest na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika.

Niniejsze czynności przetwarzania danych nie są obowiązkowe, a użytkownik może nie wyrazić na nie zgody lub może swoją zgodę wycofać (jeżeli jest to wymagane) w dowolnym momencie, korzystając ze sposobów opisanych w art. 10 niniejszej Polityki. Podanie wymaganych danych nie jest obowiązkowe, jednakże brak wprowadzenia ich uniemożliwia rejestrację na stronie internetowej, zarządzanie Państwa zamówieniem, jak również rozpoczęcie i realizację zakupów, których chcieliby Państwo dokonać.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Spółka przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż realizacja celów zgodnie z art. 3 powyżej. W każdym przypadku znajdują zastosowanie następujące okresy przechowywania:

a) dane gromadzone w celach, o których mowa w art. 3, litery a), b), c) i d) przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do umożliwienia użytkownikowi korzystania ze Strony internetowej lub Usług;

b) dane gromadzone w celach, o których mowa w art. 3, litera e) przechowywane są przez okres dziesięciu (10) lat, aby móc spełnić wymóg zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami;

c) dane gromadzone w celach, o których mowa w art. 3, litera f) przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do realizowania uzasadnionych interesów Spółki;

d) dane gromadzone w celach, o których mowa w art. 3, litera g) przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do realizowania celów, dla których zostały przekazane oraz, w każdym przypadku, dane te zostają usunięte w momencie, w którym użytkownik nie będzie wchodził już w interakcje ze Stroną lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie.

5. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZA SIĘ DANE OSOBOWE?

W wyżej wymienionych celach, dane przetwarzane są elektronicznie lub ręcznie i są chronione przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Mając na uwadze powyższe, niezależnie od stosowania przez Spółkę odpowiednich rozwiązań administracyjnych, technicznych i fizycznych, w celu ochrony posiadanych przez siebie danych przed ich utratą, kradzieżą, nieupoważnionym wykorzystaniem, rozpowszechnianiem i modyfikowaniem, nie może ona zapewnić wykluczenia wszelkich możliwych zagrożeń informatycznych.

6. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

W celach zgodnych z wymienionymi w art. 3 niniejszej Polityki Prywatności, Spółka może udostępniać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców z siedzibą w Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 7 poniżej i w zakresie ograniczonym tymi postanowieniami. Są to następujące rodzaje podmiotów:

a) Pozostałe spółki w Grupie, tam, gdzie jest to niezbędne i uzasadnione;

b) Zewnętrzni dostawcy usług, którym powierzono czynności przetwarzania danych, oraz wyznaczeni w należyty sposób zarządcy lub kontrolerzy drugiego poziomu, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (np. dostawcy usług przechowywania danych w chmurze, dostawcy usługsprzętowych, dostawcy usług powiązanych ze świadczonymi Usługami lub wspierających je, a zatem, na przykład, choć nie wyłącznie, będą to instytucje bankowe zajmujące się zarządzaniem płatnościami i pobieraniem opłat za zakupy, firmy świadczące usługi informatyczne, dostawcy usług marketingu bezpośredniego, eksperci, konsultanci i prawnicy, firmy utworzone w wyniku fuzji, podziału lub innych przekształceń); oraz

c) Właściwe organy krajowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7. CZY DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE SĄ ZA GRANICĘ?

Nie przekazujemy danych osobowych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

8. OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA

Strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia, a Spółka nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób nieletnich.

9. Z JAKICH PRAW MOŻNA SKORZYSTAĆ W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownik ma następujące prawa, z których może korzystać lub nie, w dowolnym momencie i bezpłatnie:

a) prawo do bycia informowanym o celach i metodach przetwarzania danych;

b) prawo do dostępu do danych;

c) prawo do otrzymania kopii danych przechowywanych za granicą oraz informacji o miejscu ich przechowywania;

d) prawo do zażądania aktualizacji, poprawiania lub integrowania danych;

e) prawo do zażądania usunięcia danych, uczynienia ich anonimowymi lub zamrożenia ich;

f) prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, w całości lub w części, również w przypadku, w którym takie przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania danych;

g) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie i bez przeszkód;

h) prawo do skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych, jeżeli dotyczy;

i) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu krajowego w sprawie ochrony danych osobowych lub do organów sądowych;

j) prawo do przenoszenia danych (tj. do otrzymania przez użytkownika elektronicznej kopii danych osobowych, które go dotyczą, w celu ewentualnego przeniesienia tych danych do użytkownika lub do innego administratora danych);

k) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

10. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ICH OCHRONĘ

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest spółka Collistar S.p.A., z siedzibą pod adresem: Via G.B. Pirelli 19, Mediolan (MI), Włochy. Ewentualną korespondencję dotyczącą niniejszej Informacji prosimy kierować do siedziby operacyjnej Administratora danych osobowych na adres Via G.B. Pirelli 19, Mediolan (MI), Włochy lub na adres e-mail privacy@collistar.it.

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na podstawie art. 37 Rozporządzenia o ochronie prywatności (wł. Regolamento Privacy) można skontaktować się poprzez następujący adres e-mail privacy@collistar.it lub adres pocztowy Via G.B. Pirelli 19, Mediolan (MI).

11. MODYFIKOWANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Spółka może wprowadzić zmiany i/lub zintegrować niniejszą Politykę Prywatności, również wskutek wprowadzenia zmian i/lub zintegrowania obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych. O wyżej wymienionych zmianach będą Państwo otrzymywali, okresowo i z wyprzedzeniem, informacje od Spółki. Zawsze będzie również istniała możliwość skonsultowania zaktualizowanej wersji na niniejszej Stronie.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-13.00 i od 14.30-18.00

 Napisz do nas:

customercare@collistar.it