Sluiten x

Ontvang bij elke bestelling 2 haar samples cadeau! Geldig tot 5 juli

Ontdek >

Ontvang bij elke bestelling 2 gratis haarmonsters! Geldig tot 05/07 + Gratis verzending vanaf € 50

Mail ons

Privacybeleid

Geüpdatet op 25.05.2018

Collistar S.p.A., met hoofdkantoor aan de Via G. B. Pirelli 19, Milaan, Italië, (hierna “het bedrijf” of “wij” genoemd), in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en aangesloten bij het concern dat bekend staat onder de naam Bolton Group (de "Groep"), wil u informeren over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor het persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzamelt, verwerkt en doorgeeft via de website www.collistar.com/nl ("de website") en de daarmee samenhangende diensten ("diensten"), conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder met betrekking tot: (i) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (de zgn. Algemene verordening gegevensbescherming of “AVG”), die van toepassing is sinds 25 mei 2018; en (ii) elke andere wet, regelgeving of verordening van de bevoegde nationale en Europese overheden inzake de bescherming van persoonsgegevens - hierna, gezamenlijk, de “toepasselijke privacywetten” genoemd.

Wij wijzen erop dat de diensten de mogelijkheid omvatten producten van het bedrijf aan te kopen en om deel te nemen aan prijsvragen, loterijen, wedstrijden en/of andere initiatieven die door ons alleen worden georganiseerd of in samenwerking met de Groep.

1. TOT WIE IS DIT PRIVACYBELEID GERICHT?

Het bedrijf is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens (dat wil zeggen de gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon - in de hoedanigheid van betrokkene) die rechtstreeks van u zijn verzameld via de website en de diensten. Deze gegevens worden verwerkt conform dit privacybeleid en de toepasselijke privacywetten.

Dit privacybeleid en ons cookiebeleid hebben betrekking op alle gebruikers, inclusief degenen die de website en de diensten gebruiken zonder zich hiervoor te hebben geregistreerd, ingeschreven of gebruikgemaakt te hebben van een van de diensten in het bijzonder.

2. WELKE SOORT PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Het bedrijf verzamelt (1) gegevens die u vrijwillig met ons heeft gedeeld en (2) gegevens met betrekking tot uw activiteit op de website of uw interactie met de diensten. Het bedrijf verzamelt in het bijzonder de volgende gegevens:

1. Gegevens over uw inschrijving: verzameld via het registratieformulier.

2. Gegevens over uw activiteit: wanneer u op de website komt of tijdens uw interactie met de website en de diensten, kunnen wij bepaalde informatie over deze bezoeken verzamelen. Bijvoorbeeld: om toestemming te geven voor de verbinding met de website of de diensten ontvangen en registreren onze servers informatie over de computer, het toestel en de browser van de bezoeker, met inbegrip van het IP-adres, het type browser en mogelijk ook andere informatie over de gebruikte soft- en hardware. Als u via een mobiel toestel of op andere wijze verbinding maakt, kan de unieke identificatiecode van dit toestel worden opgeslagen. Er kunnen bovendien cookies en andere traceertechnieken worden gebruikt door ons of door derden, die ook gebruikt kunnen worden voor het verzamelen en opslaan van informatie over het gebruik van de website of de diensten - zoals de pagina’s die u bezocht, de inhoud die u bekeek en de advertenties die u op prijs stelde. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid (https://www.collistar.com/nl/cookiebeleid). .

Als de verzamelde gegevens over en met betrekking tot het gebruik u niet als persoon identificeren (bv. ruwe, geaggregeerde of anonieme gegevens), rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen zij voor alle doeleinden worden gebruikt en gedeeld met derden, in de mate waarin dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij verzamelen bepaalde soorten gegevens niet: wij vragen u uitdrukkelijk om ons bepaalde soorten persoonlijke informatie niet toe te sturen en deze evenmin mee te delen op of via de website, de diensten of op andere manieren. Het gaat hierbij om o.a. het burgerservicenummer / socialezekerheidsnummer, informatie over ras of etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of levensbeschouwelijke stroming, uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen persoonsgegevens van u en die op u betrekking hebben om:

a) het u mogelijk te maken u te registreren op de website en gebruik te maken van de website en de diensten;

b) het gebruik van onze diensten en de gebruikerservaring tijdens het surfen op de website te beoordelen en te verbeteren;

c) u bij te staan en de correspondentie met en dienstmededelingen voor u te beheren;

d) gehoor te geven aan uw aankoopverzoeken, met betrekking tot het uitvoeren van het verzoek en om te voldoen aan de wettelijke, administratieve, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen die met de aankoop samenhangen;

e) te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en te antwoorden op verzoeken van de verschillende overheden;

f) de volledigheid, de geldigheid en de juistheid van de meegedeelde gegevens te controleren, mede ter bescherming van de rechten van het bedrijf en van anderen: in het bijzonder om (ii) de veiligheid en de privacy van de gebruikers van de website en de diensten te beschermen; en (iii) ter bescherming tegen elektronische vormen van oplichting;

g) u, met uw uitdrukkelijke toestemming, reclameboodschappen, productadvertenties en berichten over Collistar-evenementen te sturen op geautomatiseerde (sms, mms, e-mail, geautomatiseerde telefoongesprekken) en niet-geautomatiseerde wijze (telefoongesprekken met een medewerker of schriftelijke correspondentie).

De gegevens die over u verzameld zijn of op u betrekking hebben en waarin u niet persoonlijk identificeerbaar bent, kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt of worden doorgegeven aan derden.

4. OP WELKE RECHTSGRONDEN IS DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS GEBASEERD?

De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden in:

a) lid 3, punt a), b) , c) en d) van dit privacybeleid is noodzakelijk voor het beheer van de website en het uitvoeren van de diensten;

b) lid 3, punt e) van dit privacybeleid is verplicht aangezien het wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving;

c) lid 3, punt f) van dit privacybeleid is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van het bedrijf, in voorkomend geval;

d) lid 3, punt g) van dit privacybeleid wordt uitgevoerd op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Deze gegevensverwerking is niet verplicht en de gebruiker kan zich er op elk moment tegen verzetten en zijn toestemming intrekken (waar dit wordt gevraagd) op de manier die in lid 10 van dit beleid uiteen wordt gezet. Het is niet verplicht om de gevraagde gegevens mee te delen, maar indien u de informatie niet geeft kunt u zich niet op de website registreren, kunnen uw aanvragen niet worden behandeld en kunt u geen aankopen doen via de website.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Het bedrijf verwerkt de persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden (vermeld in lid 3) waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. De volgende opslagperiodes van de persoonsgegevens zijn van toepassing:

a) de gegevens die worden verzameld voor de doeleinden waarvan sprake in lid 3 punt a), b), c) en d) worden niet langer bewaard dan voor de gebruiker strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de website of de diensten;

b) de gegevens die worden verzameld voor de doeleinden waarvan sprake in lid 3 punt e) worden tien (10) jaar lang bewaard conform de toepasselijke wet- en regelgeving;

c) de gegevens die worden verzameld voor de doeleinden waarvan sprake in lid 3 punt f) worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het nastreven van de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf;

d) de gegevens die worden verzameld voor de doeleinden waarvan sprake in lid 3 punt g) worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het volbrengen van de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, en worden in elk geval verwijderd zodra de gebruiker geen contact meer legt met onze website of de toestemming intrekt.

5. HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Voor de bovengenoemde doeleinden worden de gegevens verwerkt op elektronische en handmatige wijze, en worden zij beschermd door geschikte beveiligingsmaatregelen. In dit verband kan het bedrijf, ondanks gepaste administratieve, technische en fysieke maatregelen om de gegevens in zijn bezit te vrijwaren tegen verlies, diefstal, ongeoorloofd gebruik, verspreiding en wijziging, informaticarisico’s nooit volledig uitsluiten.

6. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS?

Voor doeleinden die samenhangen met die vermeld in lid 3 van dit privacybeleid mag het bedrijf de persoonsgegevens delen met de volgende categorieën bestemmelingen met hoofdkantoor in de Europese Unie, met inachtneming van en binnen de grenzen van de voorwaarden in lid 7 hieronder:

a) Andere bedrijven binnen de Groep, waar dit nodig is en indien gegrond;

b) Derden (dienstenaanbieders) aan wie de verwerking is toevertrouwd en die verantwoordelijk of medeverantwoordelijk zijn voor de verwerking, naar behoren aangesteld waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving (bv. cloudaanbieders, aanbieders van functionele diensten of ter ondersteuning van de diensten - dus, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bankinstellingen voor het beheer van betalingen en ontvangsten met betrekking tot de aankopen, bedrijven die IT-services leveren, direct-marketingbedrijven, experts, adviseurs en advocaten, bedrijven die uit eventuele fusies voortkomen, afscheidingen of andere wijzigingen); en

c) Bevoegde nationale overheden in naleving van de toepasselijke wetgeving;

7. WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8. MINDERJARIGEN

De website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar en het bedrijf verzamelt niet bewust gegevens van minderjarigen.

9. WELKE RECHTEN KUNT U UITOEFENEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

De gebruiker heeft op elk moment de volgende rechten en kan zich hier op elk moment gratis op beroepen:

a) het recht om informatie te verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden en -wijzen;

b) het recht van inzage;

c) het recht op een kopie van de persoonsgegevens die in het buitenland worden verwerkt en informatie over de plaats waar deze worden opgeslagen;

d) het recht op bijwerken, rectificatie en aanvulling van de gegevens;

e) het recht op gegevenswissing, -anonimisering en -afscherming;

f) het recht zich te verzetten tegen de verwerking, geheel of gedeeltelijk, ook indien dit gebeurd is door middel van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering;

g) het recht uw toestemming voor de gegevensverwerking vrijelijk en te allen tijde in te trekken;

h) het recht om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming, indien noodzakelijk;

i) het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen;

j) recht op overdraagbaarheid van gegevens (dat wil zeggen het recht om een elektronische kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te ontvangen, zodat de gebruiker deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke kan zenden);

k) recht op beperking van de verwerking.

10. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKER VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke is Collistar S.p.A., met hoofdkantoor aan de Via G. B. Pirelli 19, Milaan, Italië. Eventuele berichten met betrekking tot dit beleid kunt u richten aan het kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke, op het volgende adres: Via G. B. Pirelli 19, Milaan, Italië, of via e-mail aan privacy@collistar.it.

U kunt, conform artikel 37 van de AVG, contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: privacy@collistar.it, of per briefwisseling: Via G. B. Pirelli 19, Milaan, Italië.

11. WIJZIGINGEN EN UPDATES

Dit privacybeleid gaat van kracht op 25 mei 2018. Het bedrijf kan aanpassingen en/of toevoegingen in dit privacybeleid aanbrengen als gevolg van een wijziging en/of toevoeging in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze wijzigingen worden u periodiek vooraf meegedeeld door het bedrijf en u kunt de bijgewerkte versie altijd raadplegen op deze pagina.

HULP NODIG?

Onze klantenservice is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 13.00 uur en van 14.30 - 18.00 uur.

 Stuur een e-mail aan

customercare@collistar.it

(in Engels / Nederlands)