WETTELIJKE VOORWAARDEN

 

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website (hierna: de 'website'). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOORDAT U DE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN. Deze juridische voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website Collistar.com.

Het gebruik van deze website wordt door onderstaande bepalingen beheerst (hierna: de 'gebruiksvoorwaarden'). Als u deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, verzoeken we u de website onmiddellijk te verlaten. Uw gebruik van deze website houdt impliciete acceptatie in van deze voorwaarden en hun dwingende karakter, evenals van het privacybeleid en, in geval van online aankopen, van de informatie met betrekking tot de verkoop. Collistar behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen oordeel, deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gebruik van deze website na die wijzigingen houdt acceptatie in van die gewijzigde gebruiksvoorwaarden en hun dwingend karakter.

 

Bescherming van auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

Deze website, die tezamen met al het daarin opgenomen materiaal wordt opgevat als een geheel, is beschermd door wetgeving inzake auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Zie de afzonderlijk aangegeven informatie over auteursrecht en handelsmerken voor nadere bijzonderheden.

 

Ingediend materiaal

U aanvaardt dat alle voorstellen, ontwerpen, concepten, foto's, bijdragen of andere content en materialen (persoonsgegevens uitgezonderd) die via deze website of langs andere weg aan Collistar worden gecommuniceerd of verzonden (hierna: 'ingediend materiaal') geen vertrouwelijk materiaal vormen en niet het eigendom van de verzender zijn, maar het eigendom worden en blijven van Collistar. Indien u enig materiaal communiceert of indient, draagt u alle rechten, titels en belangen van het ingediende materiaal over aan Collistar, met inbegrip van die voortvloeiend uit auteursrecht. Collistar is niet verplicht en zal ook in de toekomst niet verplicht zijn: (i) ingediend materiaal vertrouwelijk te houden; (ii) enige vergoeding te betalen voor gebruik van het ingediende materiaal of met betrekking daartoe; (iii) te reageren op indiening van materiaal of om ontvangst daarvan te bevestigen. U verklaart en garandeert dat het door u ingediende materiaal op geen enkele wijze inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, rechten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, vertrouwelijkheid en andere eigendoms- of persoonlijke rechten. Door materiaal in te dienen, aanvaardt u het recht, maar niet de plicht, van Collistar om dat ingediende materiaal, of een deel daarvan, om enige reden te kopiëren, te publiceren, te verspreiden of te gebruiken, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, voor reclame, promotie- of productontwikkelingsdoeleinden of andere commerciële doeleinden, zonder u of derden het recht op een vergoeding toe te kennen. U bent en blijft volledig verantwoordelijk voor de inhoud van ingediend materiaal.

 

Koppelingen naar andere websites

Deze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Collistar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toegankelijkheid van websites van derden of voor hun content of materiaal dat via deze websites wordt verkregen. Een hypertekstkoppeling naar andere websites en informatie, producten of diensten van derden waarnaar deze website verwijst, betekenen niet dat Collistar deze onderschrijft en mogen ook niet als zodanig worden opgevat. Vragen of opmerkingen ten aanzien van die websites dienen verstuurd te worden naar de betreffende websitebeheerder. Andere websites mogen geen koppeling naar de Collistar.com-website bevatten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Collistar.

 

Producten

De COLLISTAR-producten beschreven op deze website maken deel uit van de Collistar-collectie. Deze website bevat niet alle COLLISTAR-producten. Niet alle COLLISTAR-producten op deze website zijn verkrijgbaar bij parfumeries. De stijl, ontwerpen en kleuren van COLLISTAR-producten getoond op de website kunnen zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd.

 

Disclaimer

Het materiaal op de website kan onjuistheden of typefouten bevatten. Collistar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuistheden of fouten, of voor enige verliezen of schade die worden veroorzaakt door of voortvloeien uit uw gebruik van informatie verkregen van of via deze website. Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie en content te controleren die u hebt verkregen via de website. Deze website en alle informatie en materialen daarin vervat kunnen op enig moment en van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder enige verplichting tot vooraankondiging of berichtgeving achteraf daarvan.

 

Uitsluiting van garantie

Deze website en zijn content worden aangeboden op basis van 'as is' en 'as available'. Collistar geeft geen feitelijke verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, over deze website en de inhoud daarvan, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, garanties van juridische eigendom of bescherming tegen schadelijke programma's (zoals virussen, wormen of Trojaanse paarden) of impliciete garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor specifieke doeleinden, en het sluit uitdrukkelijk alle feitelijke verklaringen of garanties uit. Collistar verklaart noch garandeert dat de informatie op deze website juist, volledig en actueel is, dat de website geen onvolkomenheden bevat of dat onvolkomenheden zullen worden hersteld. Door gebruik van deze website aanvaardt u alle risico's die samenhangen met dat gebruik en aanvaardt u volledige verantwoordelijkheid voor verlies van gebruik, gegevensverlies en kosten met betrekking tot de noodzakelijke activiteiten ter ondersteuning en reparatie van hardware en/of software die wordt gebruikt met betrekking tot de website; tevens verklaart u dat u Collistar op geen enkele wijze aansprakelijk houdt voor schade die voortvloeit uit of is veroorzaakt door het gebruik van deze website of met betrekking daartoe. Als de huidige wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, kunnen bovenstaande gevallen van uitsluiting van garantie in hun geheel of gedeeltelijk niet voor u gelden.

 

Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling

Collistar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor werkelijke, directe, indirecte, speciale, neven- of gevolgschade of voor andere soorten schade of schadevergoeding die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van informatie, producten of materiaal op de website of met betrekking tot de kwaliteit daarvan, ook niet als Collistar op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat die schade kan ontstaan, voortvloeiend uit juridische procedures op grond van contractuele, buitencontractuele of andere grondbeginselen. Omdat uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schadevergoeding in sommige landen niet is toegestaan, kunnen dergelijke uitsluitingen en beperkingen in hun geheel of gedeeltelijk niet voor u gelden.

 

Overig

De algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Italiaans recht.

 

COPYRIGHT © COLLISTAR. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Deze website (hierna: de 'website'), die tezamen met al het daarin opgenomen materiaal wordt opgevat als een geheel, is beschermd door auteursrecht, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Het bovenstaande materiaal is eigendom van Collistar SpA. Dergelijk materiaal omvat, bij wijze van voorbeeld, foto's, beelden, illustraties, tekst, videobeelden, geluidsopnamen, tekeningen, logo's, handelsmerken, onderscheidende tekens die bekend staan als vormgeving of ander materiaal op deze website, evenals de software die is gebruikt voor het ontwerp en bouwen van de website zelf. Alle rechten voorbehouden overal ter wereld.

 

De naam COLLISTAR en het merk, de logo's en alle andere onderscheidende tekens verwant aan Collistar die op de website zijn weergegeven, al dan niet geregistreerd, zijn handels- of dienstmerken van Collistar.

Het materiaal op de website wordt uitsluitend weergegeven ten behoeve van informatie of promotie. Gebruik van de website is alleen toegestaan voor privé-, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is u tevens toegestaan om uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik materiaal van deze website te downloaden of te kopiëren; dat geeft u echter geen enkel recht, eigendom of belang in het materiaal dat of de software die u hebt gedownload of gekopieerd. U mag de website, het daarin vervatte materiaal of de respectievelijke software, tezamen met de schepping van daarop geïnspireerd werk, niet reproduceren (anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik), publiceren, verzenden, verspreiden, vertonen, verwijderen, actualiseren of op enige andere wijze aanpassen, om deze te verkopen of in de verkoop ervan deel te nemen. Enig ander gebruik van het materiaal op de website, met inbegrip van reproductie voor andere doeleinden dan het gebruik, de wijziging, verspreiding of herpublicatie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Collistar.