Ogólne warunki sprzedaży
WSTĘPWłaścicielem strony internetowej www.collistar.it (zwanej dalej „stroną”) jest spółka:Siedziba: via G.B. Pirelli 19, 20124 Mediolan, Włochy,
Kod identyfikacji podatkowej: 10267000155
NIP: 10267000155wpisana do Rejestru administracyjnego działalności gospodarczej (REA) przy Izbie Handlowej w Mediolanie pod numerem: 1361408 (zwana dalej „Collistar”).Collistar zaleca uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed dokonaniem zakupu produktów. Niniejszy regulamin sprzedaży (zwany dalej „regulaminem”) może być wydrukowany lub zapisany na innym trwałym nośniku udostępnionym klientom. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza zaakceptowanie regulaminu sprzedaży dostępnego na stronie w chwili złożenia zamówienia.Collistar przestrzega przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość określonych w art. 49 i kolejnych włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy nr 206 z dnia 6 września 2005 r. (tzw. „kodeksu konsumenta”), jak również przepisów dotyczących handlu elektronicznego zawartych we włoskim rozporządzeniu z mocą ustawy nr 70 z dnia 9 kwietnia 2003 r. Niniejszy regulamin stanowi integralną i zasadniczą część umowy.Wszelkie zapytania o informacje lub wsparcie, wnioski i skargi można również kierować na adres e-mail customercare@collistar.it lub pod bezpłatny numer 800 00 30 40.Niniejszy regulamin określa zasady zakupów internetowych dokonywanych za pośrednictwem strony www.collistar.com/pl przez osoby zamieszkałe w następujących krajach: Polska.

 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE:

1.1. Te ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej "Warunki Ogólne") mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży zdalnej produktów Collistar (zwanych dalej "produktami" lub "produkt") realizowanych za pośrednictwem strony internetowej www.Collistar.it (zwanej dalej jako "Witryna").

1.2. Usługa sprzedaży na odległość produktów na mocy niniejszych Warunków Ogólnych jest dostępna tylko dla konsumentów (zwanych dalej jako "klienci" lub "Klient"). Przez klientów mamy na myśli osoby fizyczne prowadzące działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonujące wolny zawód, w wieku powyżej 18 lat .

1.3. Język użyty do wprowadzania jakiejkolwiek umowy sprzedaży za pośrednictwem tej strony, to język polski.

1.4. Klienci są zobowiązani dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne na stronie internetowej, by umożliwić odbiorcy przechowywanie i przetwarzanie ich. Collistar wyśle ​​kopię Ogólnych Warunków do Klienta zgodnie z pkt 5.10 Ogólnych Warunków Sprzedaży  zamieszczonych poniżej. Collistar będzie archiwizował umowy zawarte z klientami w okresie  wymaganym przez prawo.

 

2. IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY

2.1. Sprzedawcą jest Collistar SpA, z siedzibą przy ul. GB Pirelli 19, 20124 Mediolan, Włochy, NIP: 1026700015, Mediolan, Ekonomiczno-Administracyjny  Index. - 1361408, kapitał zakładowy 1.050.000 euro, w pełni opłacony ( "Collistar").

 

3. INFORMACJE O PRODUKTACH I ICH DOSTĘPNOŚCI

3.1. 3.1 Informacje na temat produktów (wraz z kodami produktów) oraz ceny są dostępne na stronie internetowej.

3.2. Produkty dostępne na stronie internetowej, to wybór produktów normalnie dostępnych w sklepach. Jednak Collistar nie przewiduje i nie gwarantuje Klientowi, że produkty dostępne na stronie są także w sklepach. Zdjęcia Produktów wyświetlane na stronie mogą nie odpowiadać ich rzeczywistemu wyglądowi. Klient powinien zatem opierać się wyłącznie na opisie produktu oraz jego charakterystyce, jak wspomniano na stronie internetowej.

3.3. Collistar zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie w celu ograniczenia ilości i / lub rodzaju produktów do sprzedaży na stronie internetowej. Kolekcje, modele i kolory produktów opisane na stronie internetowej mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Podczas procesu zakupowego, automatyczna odpowiedź będzie informowała Klienta jeśli zamówienie nie może być zrealizowane z powodu braku dostępności zamówionego produktu; Collistar w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku niedostępności Produktu.

3.4. Klient będzie mógł zakupić w zamówieniu  maksymalnie 10 sztuk dla każdego produktu.

3.5. W żadnym przypadku Collistar nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z braku połączenia Klienta ze stroną internetową.

 

4. CENA

4.1. Ceny produktów są podane na stronie internetowej w Euro i zawierają wszystkie należne podatki. Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny produktów i są wskazane osobno na formularzu zamówienia.

4.2. Collistar na bieżąco kontroluje czy ​​ceny produktów wyświetlonych na stronie są poprawne. Jednakże nie jest możliwe zagwarantowane ustrzeżenie się od błędów. W przypadku wykrycia błędu w cenie produktu, Collistar odmawia zrealizowania zamówienia i może zaoferować Klientowi możliwość zakupu produktu w ustalonej i gwarantowanej przez markę cenie.

4.3. Minimalna wartość zamówienia 85 PLN (w tym VAT), pomniejszona o rabaty, promocje, koszty wysyłki.

 

5. Recenzje użytkownikówRecenzje użytkowników, którzy rzeczywiście kupili i stosowali produkt, są oznaczone dopiskiem „Zweryfikowana recenzja”. W pozostałych przypadkach nie możemy zagwarantować, że recenzje pochodzą od użytkowników, którzy rzeczywiście kupili produkt na naszej stronie.

 

6. ZAWARCIE UMOWY

6.1. Witryna wyświetla najważniejsze cechy i cenę każdego produktu. Informacje wyświetlane na stronie internetowej nie stanowią oferty marki Collistar.

Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Klient powinien dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące procedury zakupu (również w odniesieniu do opłat za dostawę, prawo odstąpienia od warunków oraz oświadczenie Polityka Prywatności), jak również Warunki Ogólne.

6.3. Aby zakupić produkt Klient powinien (i) wprowadzić wybrany produkt do "koszyka na zakupy", klikając na odpowiedni przycisk, (ii) wypełnić wniosek zlecenia, (iii) wybrać sposób płatności, (iv) zaakceptować Warunki Ogólne oraz (v) wysłać propozycję zamówienia do marki  Collistar za pośrednictwem Serwisu strony internetowej.

6.4. Wysłanie zamówienia stanowi propozycję zakupu wybranego produktu, regulowane na mocy niniejszych Warunków Ogólnych i jest wiążące dla Klienta (bez uszczerbku dla prawa odstąpienia zgodnie z § 10). Wysłanie wniosku zamówienia przez klienta pociąga za sobą obowiązek uiszczenia zapłaty zgodnie z ceną zamawianego produktu (-ów).

Każdy błąd / zmiana danych wprowadzonych przez Klienta we wniosku zlecenia mogą zostać zatwierdzone przez organ, zgodnie ze sposobem opisanym na stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku zamówienia (tytułem przykładu: Klient ma prawo do zmiany ilości produktów, które zostaną zakupione przez dodanie lub usunięcie jednego lub więcej produktów z "Koszyka").

6.6. Bez uszczerbku dla wykorzystania danych opisanych w regulaminie Polityki Prywatności, zamówienie wniosku  formularza oraz dane klienta związane z tą propozycją zamówienia mogą być przechowywane przez Collistar w okresie wymaganym przez obowiązujące prawodawstwo.

6.7. Umowa pomiędzy Collistar a Klientem zostaje zawarta, gdy klient odbiera akceptację wniosku zamówienia wysłanego przez Collistar określonego na stronie internetowej. Akceptacja (lub odmowa) od umowy z marką Collistar zostanie wysłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta we wniosku zamówienia ( "Potwierdzenie zamówienia").

6.8. Collistar może odrzucić proponowaną kolejność (w tym przypadku żadna kwota nie będzie należna  Klientowi od marki do Collistar, z wyjątkiem być może kwoty, o której mowa w pkt. 6 poniżej) w następujących przypadkach:

(i) produkty te nie są dostępne (bez uszczerbku do świadczenia określonego w sekcji 3.3 i 5.9); lub

(II), w przypadku, gdy płatność Klienta nie powiedzie się (na przykład w przypadku nieudanej zapłaty za zakup z karty kredytowej Klienta ) w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty proponowanej kolejności);

 lub

Iii) w przypadku zgłoszonych lub podejrzanych, fałszywych lub nielegalnych działań, w tym podejrzanych zamówień w celach handlowych;

(IV), w przypadku, gdy Klient nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy zawartej z Collistar.

6.9. Klient zostanie należycie poinformowany drogą mailową, jeśli jeden lub więcej zamówionych produktów nie jest niedostępnych. W tym przypadku wniosek zamówienia zostanie anulowany lub częściowo przyjęty wyłącznie do produktów dostępnych. W przypadku częściowego odbioru, Klient zobowiązany jest do zapłaty (lub zostanie obciążony, jeśli płatność odbędzie się kartą kredytową) tylko ceny dostępnych produktów.

6.10. Zgodnie z postanowieniami artykułu 51 ustęp 7, kodeksu konsumenta, jak określono poniżej, potwierdzenie zamówienia będzie zawierać podsumowanie najważniejszych cech nabytych produktów, szczegółową informację o cenie i środkach płatniczych, informacje o dostawie, opłaty, informacje na temat warunków i sposobów korzystania z prawa do odstąpienia od umowy (w tym informacji o wykluczeniu prawa odstąpienia dla spersonalizowanych produktów), adres, na który można kierować reklamacje, informacje o usługach wsparcia po sprzedaży oraz dla istniejących na rynku gwarancjach. Komunikacja e-mail wysłany przez markę Collistar, aby potwierdzić dostawę produktów, zgodnie z postanowieniami pkt 8.1 ( "Dysponowanie i potwierdzenie dostawy").

6.11. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta, gdy Klient (lub osoba trzecia wskazana przez Klienta i inna niż przewoźnik) nabył dany produkt w fizyczne posiadanie.

 

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7.1. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę produktów zawartych w zamówieniu i koszty wysyłki za pomocą karty kredytowej, PayPal.

 7.2. Collistar akceptuje płatności dokonane z następujących kart kredytowych:

Visa;

MasterCard;

American Express;

Maestro;

7.3. Transakcje zostanie pobrana z karty kredytowej klienta wyłącznie po:

(I) zweryfikowaniu danych karty kredytowej;

(Ii) otrzymaniu upoważnienia od wystawcy karty używanej przez Klienta do obciążania karty

7.4. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie jest możliwe do obciążania należną kwotą z karty kredytowej klienta umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane.

 Pragniemy przypomnieć, że począwszy od 31 grudnia 2020 roku płatności internetowe wszystkich klientów naszego serwisu będą lepiej chronione, dzięki nowemu europejskiemu rozporządzeniu PSD2, które wprowadza nowe zasady uwierzytelniania.

Dzięki tej dyrektywie Państwa zakupy będą jeszcze bardziej bezpieczne i szybkie, wystarczy potwierdzenie swojej tożsamości, wprowadzając tymczasowy kod 3D Secure lub używając odcisku palca w aplikacji banku.

Pragniemy przypomnieć, że instytucje bankowe będą stosowały nowe, odmienne metody uwierzytelniania. Zalecamy skontaktowanie się ze swoim bankiem w celu aktywacji usługi, aby mogli Państwo bezproblemowo finalizować zakupy na naszej stronie. Poniżej zamieszczono krótki przewodnik po nowych metodach płatności. Dodatkowe informacje są dostępne w naszym Dziale Obsługi Klienta.


Przewodnik po nowych metodach płatności

1.Uzupełnienie zamówienia - Po dodaniu produktów do koszyka należy wprowadzić dane wysyłki i rozliczenia oraz wybrać sposób płatności (karta kredytowa);

2. Otrzymanie powiadomienia z banku - Po potwierdzeniu płatności, otrzymają Państwo powiadomienie o konieczności uwierzytelnienia za pomocą nowej metody przewidzianej w dyrektywie PSD2;

3.Autoryzacja płatności - Każdy bank będzie miał własną metodę uwierzytelniania, jak kod tymczasowy, SMS, PIN lub użycie odcisku palca w aplikacji bankowej;

4.Potwierdzenie zamówienia - po dokonaniu uwierzytelnienia i zatwierdzeniu płatności otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

8. TRANSPORT I DOSTAWA

8.1. Produkty dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres we wniosku zamówienia. Podpis Klienta (lub wyznaczonego przedstawiciela) będzie wymagany w momencie dostawy.

8.2. Do każdego zamówienia Collistar, faktury produktów będą wysłane zgodnie z obowiązującymi przepisami za pomocą e-mail lub pocztą na adres Klienta. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o informacje dostarczone przez Klienta w momencie składania zamówienia. Żadnne zmiany na paragonie nie są dopuszczalne po jego emisji. Żadanie faktury powinno być wymagane przez Klienta przed zawarciem zakupu. Faktury nie mogą być wymagane w momencie zamknięcia zlecenia.

8.3. Koszty wysyłki są pokrywane przez Klienta i są wyszczególnione osobno na formularzu zamówienia.

8.4. Produkty zakupione zostaną dostarczone przez firmę kurierską wybraną przez Collistar (zwaną dalej "Kurier") od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt lokalnych lub krajowych) od 9.00 do 18.00. Produkty zostaną dostarczone w przeciągu  40 - 72 godzin od daty potwierdzenia zamówienia (z wyjątkiem przypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianych okoliczności), z wyłączeniem obszarów  niedogodnych.

W przypadku braku dostawy, kurier pozostawi zawiadomienie przez interkom / w skrzynce pocztowej, informując odbiorcę o usiłowaniu dostarczenia przesyłki. Druga próba dostarczenia zostanie automatycznie przesunięta na następny dzień. Jeśli odbiorca jest ciągle nieobecny, przesyłka jest przechowywana w lokalnym oddziale w ciągu trzech dni roboczych. W czwartym dniu roboczym, przesyłka jest dostarczana do odpowiedniego urzędu pocztowego a listonosz dostarcza odbiorcy aviso. Odbiorca ma siedem kolejnych dni (dni roboczych w tym w soboty), aby odbrać paczkę na poczcie. Jeśli nie zostanie odebrana w tym terminie, paczka zostanie automatycznie zwrócona do marki Collistar.

8.5. Po dostarczeniu Produktów przez kuriera, Klient (lub mianowany przedstawiciel) jest zobowiązany do sprawdzenia:

(I), że liczba przesyłek dostarczana odpowiada tej wskazanej na dokumencie dostawy; oraz

(ii), że opakowanie i jego plomby są nienaruszone, nieuszkodzone, nie są mokre lub w jakikolwiek sposób zmienione.

Wszelkie uszkodzenia opakowania i / lub produktu lub rozbieżności w liczbie produktów lub dokumentów muszą być niezwłocznie wskazane na piśmie na dowodzie dostawy kuriera. Gdy klient podpisze dokument kurierowi  nie stwierdzając żadnych uszkoszeń, Klient nie może już dokonywać żadnych zastrzeżeń co do wyglądu dostarczonego opakowania.

 

9. DYSPOZYCJA I POTWIERDZENIE DOSTAWY

9.1. Collistar wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie, że produkty zostały wysłane.

 

10. PAKOWANIE I OPAKOWANIE

10.1. Produkty zakupione na stronie internetowej są dostarczane w standardowych opakowaniach Collistar

 

11. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

11.1. Zgodnie z artykułem 52 Kodeksu Konsumenta i zgodnie z definicją poniżej, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient (lub przedstawiciel upoważniony do otrzymania produktu) wchodzi w  fizyczne posiadanie samego produktu.

11.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki, w terminie określonym w pkt 10.1 powyżej:

Przez Internet:

  • Użytkownik loguje się podając nazwę użytkownika i hasło;
  • Użytkownik lokalizuje "zamówienia" w ograniczonym zakresie;
  • W ramach "moje zamówienia", użytkownik może wybrać zamówienia mieszczące się w granicach czasowych prawa Polityki Zwrotu (w terminie 14 dni od odbioru);
  • Użytkownik wybiera produkty, które chce zwrócić w stosunku do zamówienia, przy użyciu menu rozwijanego, aby wskazać kwoty i uzasadnienie zwrotu;
  • Żądanie zwrotu jest odbierane przez obsługę klienta, która sprawdza i zatwierdza je;
  • Obsługa klienta powiadamia klienta drogą elektroniczną poprzez e-mail wskazując zwrot zawierający numer identyfikacyjny (RMA ID), szczegóły dotyczące wysyłki paczki oraz instrukcje dotyczące logowania do strefy zastrzeżonej  i pobranie dokumentu, wydrukowanie i dołączenie do opakowania.

Telefonicznie:

  • Użytkownik dzwoni na darmowy numer telefonu 800 00 30 40;
  • Obsługa klienta sprawdzi żądanie zwrotu i zainicjuje proces zwrotu;
  • Obsługa klienta powiadomi Klienta drogą elektorniczną za pośrednictwem email podając: numer identyfikacyjny zatwierdzenia zwrotu (RMA ID), szczegóły dotyczące wysyłki paczki oraz instrukcje dotyczące logowania do strefy zastrzeżonej i pobranie dokumentu, wydrukowanie i dołączenie do przesyłki.

11.3. W terminie 14 (czternastu) dni od przekazania rezygnacji (wysyłane zgodnie z pkt 10.2 powyżej) Klient powinien zwrócić zakupiony towar do Collistar pod następujący adres: Difarco Srl Wydział Kontaktów Collistar, ul. Guido Rossa 15 20060 - Liscate (MI). Klient powinien otrzymać zwrot kosztów produktu Collistar. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu. Produkt powinien być traktowany w sposób inny niż to, co jest konieczne do uznania jego charakteru, właściwości i funkcjonowania: dlatego Klient nie może usunąć etykiety załączonej do produktu. Produkt musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, bez oznak manipulowania.

11.4. Collistar dokonuje zwrotu kwot odpowiadających jedynie kwotom sprzedaży produktów zakupionych a nie przypadkowych wydatków, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż  14 (czternastu) dni od daty, kiedy Collistar został poinformowany o decyzji Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszymi warunkami  w punkcie 10. Collistar zwraca Klientowi przy użyciu tych samych środków płatniczych, które Klient stosował w początkowej transakcji, chyba że klient wyraźnie uzgodni inaczej i pod warunkiem, że Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Jeśli zakup został dokonany przy użyciu kodu rabatowego, zdyskontowana kwota nie zostanie zwrócona. Zwrot będzie dotyczył jedynie kwoty faktycznie wydanej.

11.5. Collistar jest uprawniony do wstrzymania zwrotu, dopóki nie otrzyma produkt z powrotem, albo dopóki Klient nie dostarczył dowodów dotyczących zwrotu produktu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

11.6. Gdy produkt został wysłany, zamówienie nie może być anulowane lub zmienione. Wysłane produkty mogą jednak zostać zwrócone, jak określono w niniejszych warunkach  w punkcie 10.

 

12. PRODUKTY OSOBISTE

12.1. Zgodnie z postanowieniami artykułu 59 ustęp 1 litera c), Kodeksu Konsumentów, jak określono poniżej, prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do zamówień dla indywidualnych produktów, takich jak, na przykład, z inicjałami Klienta wygrawerowanym na produkcie.

 

13. WYMIANA PRODUKTÓW

13.1. Bez uszczerbku dla praw Klienta zgodnie z pkt 10 i 13 niniejszymi  warunkami, Collistar w żadnym wypadku nie pozwala Klientowi do wymiany zakupionych produktów na stronie internetowej z innymi produktami.

 

14. BRAK ZGODNOŚCI

14.1. Jeżeli produkt, który sprzedaje Collistar ma wady fabryczne lub w jakimś przypadku wystąpi rzekomy braku zgodności produktów sprzedawanych przez Collistar, Klient powinien skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej on line lub zwykłą pocztą na następujący adres:

COLLISTAR SpA

ul. GB Pirelli 19

20124 Milan

do wiadomości:  Asystent sprzedaży online

customercare@collistar.it

14.2. Gwarancje prawne utworzone na mocy artykułów 129, 130 i 132 Kodeksu Konsumentów, jak zdefiniowano poniżej stosuje się do sprzedaży produktów. Zgodnie z tymi artykułami  Klient ma prawo domagania się produktów zgodnych z zamówieniem, bezpłatnie poprzez naprawę lub wymianę (Klient ma prawo wybrać, czy mają odbyć się naprawy lub wymiana produktu w granicach przewidzianych przez prawo) lub w przypadku nieakceptacji  jednego z powyższych warunków (zgodnie z artykułem 130 ustęp 7 Kodeksu Konsumentów), aby mieć odpowiednią  zniżkę na produkt lub anulowaną umowę. Klient traci te prawa, jeżeli nie zawiadomi Collistar o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym klient odkrył taki brak zgodności. W każdym razie działania mające stwierdzić brak zgodności, nie złośliwie ukryte przez Collistar automatycznie wygasają 26 (dwadzieścia sześć) miesięcy po dostarczeniu produktów.

13.3. W przypadku, gdy Klient żadą naprawy lub wymiany produktu z powodu braku zgodności na podstawie niniejszych warunków w punkcie 13, koszty dostawy zwrotu produktu do naprawy lub wymiany, ponosi Colllistar, wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostawą do Klienta naprawionego lub wymienionego produktu.

 

15. GWARANCJA AUTENTYCZNOŚCI I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

15.1. Collistar gwarantuje autentyczność wszystkich produktów zakupionych na stronie internetowej. "Collistar" markowe produkty są wykonane z włoskich materiałów, są one produkowane przez włoskich wykonawców i wszystkie są wykonane we Włoszech, z jedynym wyjątkiem produktów promocyjnych (torebki / artykuły promocyjne), które zostały wyprodukowane w Chinach lub innych nie- krajach UE.

15.2. Znak towarowy “Collistar” wraz z zestawem graficznych i nie-graficznych znaków towarowych i znaków usługowych, obecne na produktach są niezbędne na akcesoriach  i / lub opakowaniach. Znaki składające się z kształtów towarów, które podlegają obowiązkowi rejestracji  wraz ze wszystkimi ilustracjami, obrazami i miejscami chronionymi  prawem autorskim i ogólnie wszystkimi prawami własności intelektualnej związane z produktami, są i pozostają wyłączną własnością spółki: Collistar SpA.

 

16. GWARANCJA AUTENTYCZNOŚCI I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

16.1. Niniejsze warunki ogólne, a zatem na podstawie umów zawartych z klientami, są regulowane i powinny być interpretowane zgodnie z prawem włoskim (w tym rozporządzenia z mocą ustawy nr 206 z dnia 6 września 2005 roku "Kodeks Konsumenta" - "Rodział I, tytuł III, część III "- i dekret legislacyjny nr 70 z dnia 9 kwietnia 2003" Dekret Handlowy e-handel ").

16.2. Wszelkie spory wynikające z interpretacji, ważności i / lub wykorzystania Ogólnych Warunków Umowy podlegają obowiązkowej jurysdykcji terytorialnej sądu właściwego miejsca zamieszkania lub pobytu Klienta.

16.3. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 524/2013, w celu rozstrzygania sporów dotyczących usług internetowych oferowanych na tej stronie internetowej, Klient może skorzystać z procedury Online Dispute Resolvice (ODR) przewidzianej przez Komisję Europejską, do której może uzyskać dostęp za pośrednictwem następującego łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zgodnie z przepisami, możliwe jest również skontaktowanie się z firmą Collistar za pomocą danych kontaktowych określonych w art. 16 „Skontaktuj się z nami”.

 

17. KONTAKT

17.1. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy dotyczącej strony internetowej lub metod zakupu online, Klient może skontaktować się z Collistar w jeden z poniższych sposobów:

COLLISTAR SpA

ul. GB Pirelli 19

20124 Milan

do wiadomości:  Asystent Sprzedaży online

customercare@collistar.it

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14/07/2023